Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

 tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro soukromé kupující, pro obchodní firmy kupující na IČ platí, podmínky dohodnuté písemně mezi prodávajícím a kupujícím.
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Martin Held , se sídlem Nad brůdkem 86, Praha 5 Třebonice, IČO 02536684,  e-mail Info@boudypraha.cz,  („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde :  www.shop-boudypraha.cz 

 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
  5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 
 2. Obecná ustanovení a poučení 
  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 

 

Všeobecné dodací podmínky:

Realizací objednávky u e-shop.boudypraha.cz/ provozovatel Martin Held, Nad brůdkem 86, Praha 5 Třebonice. dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel" - kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami.

Ke každému zboží zakoupenému v e-shop.boudypraha.cz/ je přiložen prodejní doklad, který je zároveň dodacím a záručním listem.

Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na prodejním dokladu, nebude později vyřízena. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, kontaktuje prodávajícího. Nesrovnalost bude prověřena a případné nedostatky odstraněny. Po uplynutí 2 denní lhůty nemusí být vždy reklamované rozdíly uznány.

Cena zboží:

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na e-shop.boudypraha.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

Platební podmínky:

Kupující při objednání zboží určuje jeden z uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.
a) v hotovosti při převzetí zboží
c) převodem z účtu (číslo účtu uvedeno v objednávce)
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury.

Objednávka zboží:

V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství zboží. Uvádějte na objednávkách jméno a sídlo kupujícího, telefonní číslo, popř. IČO a DIČ. Objednávky se přijímají e-mailem a telefonicky. Při příjmu objednávky vystaví prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Potvrzení objednávky je provedeno e-mailem nebo telefonicky.

 

Přeprava a odběr zboží:

Prodávající zajistí dopravu zboží na adresu určenou kupujícím. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. 

Přišel Vám poškozený balík?

Před převzetím zásilky si prosím zkontrolujte neporušenost zboží !!

Pokud obal jeví známky poškození, tak je nutné napsat přímo do doručujícího listu konkrétní výhradu (např. díra v kartonu, promáčknutý roh zásilky apod.). Následně ihned před odjezdem řidiče si prosím zkontrolujte obsah zásilky.

O stavu poškozené zásilky pořiďte fotografie obalu a zboží.

Podpisem přepravního listu, kde je uvedeno "převzato bez výhrad" se zbavujete možnosti reklamace přepravy a nebude možné uplatnit reklamaci přepravy a následné kompenzace za poškození zboží.

 

Odstoupení od smlouvy:

Kupující - spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením všech základních identifikačních náležitostí (identifikace kupujícího, číslo provedené obchodní transakce prodávajícího a číslo prodejního dokladu prodávajícího). Provozovatel internetového obchodu e-shop.boudypraha.cz je oprávněn požadovat vrácení prodaného zboží na dresu provozovatele, které by mělo být nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu, nejpozději do 14-ti pracovních dnů od vrácení prodaného zboží na zákazníkem určený účet.

Pokud je vráceno zboží poškozené nebo použité může prodávající vrácené zboží odmítnout.

Nevztahuje se na zboží vyrobené na zakázku, nebo jakkoli upravené na přání zákazníka ( Např. změna velikosti, nátěru, oplechování a pod.) 

Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy:
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Podle přání kupujícího mu budou peníze vráceny poštovní poukázkou nebo na bankovní účet

Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity pouze k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může písemně prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

Závěrečná ustanovení:

Objednávky, které jsou kupujícím odeslány na e-shop.boudypraha.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

 

Reklamace zboží:

Při dodržení reklamačních podmínek prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma.

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat prodejce.

Uplatnit reklamaci lze písemnou formou. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, nebylo-li sjednáno jinak.

Během zimy a vydatného sněžení  je nutné, aby byl sníh ze střechy  kotce  odstraňován. Konstrukce je navrhnutá tak, aby vydržela běžné zatížení.  Maximální zatížení sněhem je asi 50 kg na 1 m2 , ( to znamená , tloušťka sněhové pokrývky cca  5 cm).

Zboží zaslané k reklamaci bude přijato k reklamaci: 
- s přiloženým originálem prodejního dokladu a písemným popisem závady 
- zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní
- zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno. Zásah kupujícího do reklamovaného zboží je nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci! 
- prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží kupujícímu předáno opravené, nebo nové zpět 
- při předání nekompletní zboží, si prodávající vyhrazuje prodloužit dobu reklamačního řízení o dobu prodlení kupujícího
V případě, že zboží nebude dodáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

Záruka a omezení odpovědnosti za prodávané zboží:

Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě e-shop.boudypraha.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na závady: 
- způsobené neoprávněným zásahem do zařízení 
- v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou 
poškození zemětřesením, povodní, zaplavením, požárem, bleskem, krupobitím, tíhou a sesuvem zmrzlého sněhu, explozemi, pádem letících těles, jejich částí nebo nákladu, větrem o rychlosti vyšší než 75 km/h, sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal a poškození způsobená vyšší mocí

- nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím 

- neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

Vrácení peněz při uznání reklamace:
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od uznání reklamace. Podle přání kupujícího mu budou peníze vráceny v hotovosti na adrese provozovatele,  poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet

 

Oznámení o nakládání s osobními údaji ve smyslu nařízení evropské unie GDPR:

Provozovatl bude po zákazníkovi požadovat pouze údaje, které jsou nezbytně potřebné k vyřízení a doručení zásilky.

U soukromých osob se jedná o tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu, resp. místa doručení
 • telefonní číslo
U osob -  podnikatelských subjektů ( OSVĆ)  a právnických osob ( s.r.o., a.s. a pod) :
 • Název
 • Sídlo
 • IČ a DIČ
Provozovatel prohlašuje, že tyto údaje jsou přístupné POUZE poučeným a proškoleným pracovníkům a jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny proti zneužití. Jsou uschovány v šifrované podobě a zpřístupněny pouze po zadání správného přístupového hesla.
Dále provozovatel prohlašuje, že tyto údaje nejsou dále předávány dalším osobám ani jinému zpracovateli dat.
 
 
 
 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci ke stažení zde : FormularProUplatneniReklamace_1